PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K MAGISTERSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – ústní talentové a písemné (obě probíhají ve stejný den).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Ústní talentová zkouška je rozpravou nad materiály, které uchazeč k přijímacímu řízení zaslal. Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Audiovizuální tvorba dodají/zašlou do 11. 5. 2020 tyto požadované umělecké a teoretické práce a další dokumenty.

1. Talentovou práci a portfolio
– Jedno dílo v médiu dle volby uchazeče (film, video, rozhlasová tvorba, dílo z oblasti nových médií) – do 30 min. Absolventi AVT či jiných příbuzných oborů předkládají svůj bakalářský absolventský film.
– Portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie, literatura, publicistika).

A to na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4, mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.

2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
– magisterský projekt (2 normostrany) sumarizující představu uchazeče o zamýšlených tématech pro teoretickou diplomovou práci, námětu absolventského praktického projektu;
– výčet vlastní tvůrčí a publikační činnosti;

  – analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (20 normostran) – absolventi AVT nebo jiných příbuzných oborů předkládají bakalářskou práci (v elektronické formě – doc, pdf – na přiloženém médiu); – seznam přečtených literárních děl (beletrie) a odborných publikací vztahujících se k oboru; – seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením.

Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-MgA a zaslat na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby (Hauerova 728/4, 746 01 Opava). Předložené talentové práce a média se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na ústavu nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Termín zaslání materiálů k talentové zkoušce pro 3. kolo přijímacího řízení je 10. 9. 2020. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o radu se můžete rovněž obrátit na vedoucí ústavu prostřednictvím této e-mailové adresy.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

K písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří upěli u talentové zkoušky, písemná zkouška prověřuje obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize na úrovni absolventa obdobně zaměřeného bakalářského studia a schopnost pracovat s uměleckým textem či jej na základě předloženého tématu vytvořit.