PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K MAGISTERSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – ústní talentové a písemné (obě probíhají ve stejný den).

ÚSTNÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Ústní talentová zkouška je rozpravou nad materiály, které uchazeč k přijímacímu řízení zaslal. Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Audiovizuální tvorba dodají/zašlou do 2. 6. 2020 (v případě, že se přihlásili v 2. kole přijímacího řízení, pak 28. 7. 2023) tyto požadované umělecké a teoretické práce a další dokumenty.

1. Talentovou práci a portfolio
– Jedno dílo v médiu dle volby uchazeče (film, video, rozhlasová tvorba, dílo z oblasti nových médií, literární scénář, literární dílo) – do 30 min. (literární dílo do 50 NS). Absolventi AVT či jiných příbuzných audiovizuálních a filmových oborů předkládají svůj bakalářský absolventský film.
– Portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie, literatura, publicistika).

A to na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4, mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.

2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
– magisterský projekt (2 normostrany) sumarizující představu uchazeče o zamýšlených tématech pro teoretickou diplomovou práci, o námětu absolventského praktického projektu (film, kulturní projekt atp.);

  – analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (5–20 normostran), absolventi AVT nebo jiných příbuzných filmových, audiovizuálních, uměleckých či literárních oborů předkládají bakalářskou práci (v elektronické formě – doc, pdf – na přiloženém médiu);
– seznam přečtených literárních děl (beletrie) a odborných publikací vztahujících se k oboru; – seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením.

Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-MgA a zaslat na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby (Hauerova 728/4, 746 01 Opava). Předložené talentové práce a média se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na ústavu nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Termín zaslání materiálů k talentové zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2023 je 2. 6. 2023, v případě, že se přihlásili v 2. kole přijímacího řízení, pak 28. 7. 2023. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o radu se můžete rovněž obrátit na vedoucí ústavu prostřednictvím této e-mailové adresy.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

Od písemné zkoušky je při přijímacím řízení 2023 upuštěno.