Přeskočit na obsah

Eva Höflerová

EVA HÖFLEROVÁ

Monografie
HÖFLEROVÁ, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava: PdF OU, 2003. ISBN 80-7042-297-1.

HÁJKOVÁ, E., BABUŠOVÁ, G., HÖFLEROVÁ, E., JANOVEC, L., KUCHARSKÁ, A. Čeština ve škole 21. století I. – Přístupy – témata – zdroje (Kritická analýza). Praha: UK, PedF. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-616-1.

HÁJKOVÁ, E., BABUŠOVÁ, G., HEJLOVÁ, H., HÖFLEROVÁ, E., JANOVEC, L., KUCHARSKÁ, A. Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech. Praha: PedF UK, 2013. ISBN 978-80-7290-722-9.

HÁJKOVÁ, E., BABUŠOVÁ, G., HEJLOVÁ, H., HÖFLEROVÁ, E., JANOVEC, L., KUCHARSKÁ, A. Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. Praha: PedF UK, 2014. ISBN 978-80-7290-806-6.

HÁJKOVÁ, E., BABUŠOVÁ, G., HEJLOVÁ, H., HÖFLEROVÁ, E., JANOVEC, L., KUCHARSKÁ, A. Czech at School in the 21st Century – Children’s Pre-concepts in an Educational Concept of Czech Language. Conclusions from Researches. Praha: PedF UK, 2015. ISBN 978-80-7290-847-9.

Novější studie a články
Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka. In: Čeština ve škole 21. století II – Úvodní studie – monografická koncepční studie. Praha: UK, PedF, 2012, s. 83–95.

Soudržnost nelineárního elektronického textu. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře (1. díl – část jazykovědná). Patrik Mitter (Ed.). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 148–152.

Co sděluje časové adverbium hned. In: Čeština – jazyk slovanský 3. Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 15. 2. – 30. 4. 2009. Radim Šink (Ed.). Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009, s. 23–30.

K interaktivnosti elektronického učebního textu. In: Komunikace s dětmi a mládeží – spojující a rozdělující. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2009. s. 13–17. CD ROM. ISBN 978-80-7368-765-6.

Proměny textů učebního stylu. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.–3. září 2010. 1 díl – část jazykovědná. Eds. P. Mitter, Z. Menšíková. Ústí na Labem: PF UJEP, 2011, s. 130–135.

Specifika intextu. In: Stylistyka XX, 2011, s. 289–298. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Interaktivita v elektronických učebních textech. Český jazyk a literatura, roč. 62, 2011/12, č. 5, s. 222–228. ISSN 0009-0786.

Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 1.–3. června 2011 v Praze. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha: Karolinum, 2012, s.779–785. ISBN 978-80-246-2121-0.

Vyjádření času: forma a její percepce. In: Registre jazyka a jazykovědy. 2. sväzok. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis Jazykovedný zborník 51 (AFPhUP 465/498), Prešov: FF PU, 2014. s. 83–90.

Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children. Pedagogika, roč. 65, č. 5, 2015, s. 532–541.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *