PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – talentové a ústní (obě probíhají ve stejný den).

ÚSTNÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Ústní talentová zkouška je rozpravou nad talentovou prací a porfoliem, které uchazeč k přijímacímu řízení zaslal. Dále zjišťujeme orientaci uchazeče v literárním a filmovém kánonu a kulturním dění – s akcentem na zaslané doprovodné dokumenty.

Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Audiovizuální tvorba dodají/zašlou tyto požadované umělecké a teoretické práce a další dokumenty.

1. Talentovou práci a portfolio
– Filmovou interpretaci/vizualizaci libovolné básně (nebo scénář či fotografický scénář k ní) – do délky 5 minut
– Portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie, literatura, publicistika).

A to na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4, mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.

2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
– motivační dopis (1–2 normostrany);
– analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (3–5 normostran);

  – seznam přečtených literárních děl (beletrie) a odborných publikací vztahujících se k oboru;
– seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením.

Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-BcA a zaslat na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby (Hauerova 728/4, 746 01 Opava) nebo elektronicky na e-mail monika.horsakova@fpf.slu.cz. Předložené talentové práce a média se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na ústavu nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Termín zaslání materiálů k talentové zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2023 je 2. 6. 2023, pro ty, kteří podali přihlášku až ve 2. kole přijímacího řízení, je termín stanoven na 28. 7. 2023. Níže se můžete podívat také na rady a tipy k sestavení portfolia. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o radu se můžete rovněž obrátit na vedoucí ústavu prostřednictvím této e-mailové adresy.