PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – talentové a ústní (obě probíhají ve stejný den).

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Talentová zkouška je je rozpravou nad materiály, které uchazeč k přijímacímu řízení zaslal. Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Audiovizuální tvorba dodají/zašlou tyto požadované umělecké a teoretické práce a další dokumenty.

1. Talentovou práci a portfolio
– Filmovou interpretaci/vizualizaci libovolné básně (nebo scénář či fotografický scénář k ní) – do délky 5 minut
– Portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie, literatura, publicistika).

A to na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4, mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.

2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
– motivační dopis (1–2 normostrany);
– analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (3–5 normostran);

 

– seznam přečtených literárních děl (beletrie) a odborných publikací vztahujících se k oboru;
– seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl.

Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením.

Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-BcA a zaslat na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby (Hauerova
728/4, 746 01 Opava)
nebo elektronicky na e-mail monika.horsakova@fpf.slu.cz. Předložené talentové práce a média se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na oddělení nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Písemné práce zůstávají uloženy na oddělení.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a posunutí termínu přihlášek ke studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě do 31. 5. posouvá Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby termín zaslání materiálů k talentové zkoušce na 15. 6. 2020. Níže se můžete podívat také na rady a tipy k sestavení portfolia v této náročné době. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o radu se můžete rovněž obrátit na vedoucí ústavu prostřednictvím e-mailové adresy: monika.horsakova@fpf.slu.cz.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
V průběhu ústní zkoušky zjišťujeme orientaci uchazeče v literárním a filmovém kánonu a kulturním dění – s akcentem na zaslané doprovodné dokumenty.