STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – MAGISTERSKÉ STUDIUM

PRŮBĚH SZZK

1. OBHAJOBA PRAKTICKÉHO ABSOLVENTSKÉHO PROJKETU (KLAUZURNÍ PRÁCE 2)
2. OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA V PŘEDMĚTECH:
Dějiny české a světové kinematografie a televizní tvorby
Produkce a autorské právo
Technologie digitalizace a restaurování audiovizuálního dědictví
Teorie a praxe kulturních průmyslů

Dějiny české a světové kinematigrafie a televizní tvorby
Část A
– Stěžejní umělecké směry a kinematografická díla největších tvůrců
1. Vynález kinematografu, počátky světového filmu a jeho vztah k ostatním uměním
2. Zrod a vývoj dokumentárního filmu (do r. 1930), nejvýznamnější tvůrci a jejich díla
3. Poetika němého filmu, avantgarda a animovaný film, formování národních kinematografií
4. Počátky české kinematografie a její institucionalizace v první republice
5. Vznik a rozvoj zvukového filmu, studiový systém, narace a žánry v klasickém Hollywoodu
6. Dokumentární film jako prostředek propagandy, kinematografie v období II. světové války
7. Zestátnění české kinematografie, filmy a jejich tvůrci v kulturní a politické situaci 50. let
8. Autorský film: od neorealismu k „novým vlnám“, hlavní osobnosti a jejich díla
9. Československá „nová vlna“ a její ústup v období tzv. normalizace
10. Nový Hollywood, technické inovace a jejich vliv na proměny estetiky a distribuce filmu
11. Významné osobnosti poválečného dokumentárního filmu u nás a ve světě
12. Tradice a modernita v kinematografiích „třetího světa“, globalizace médií a vznik televize

Část B
– Teorie audiovizuální tvorby a teorie filmu
1. Filmová gramatika a syntax
2. Modernita a vizualita
3. Základní termíny filmové teorie
4. Filmový obraz, význam kompozice a světlo ve filmu
5. Druhy střihové skladby, předsnímací jednoty
6. Čas, tempo a rytmus ve filmu
7. Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla
8. Způsoby vyprávění
9. Tvorba scénáře
10. Dějiny světových médií a komunikace
11. Propaganda a cenzura v mediálním a filmovém prostředí
12. Technologické proměny mediálního a filmového světa
13. Literatura a film

ČÁST C
– Analýza vybraného filmového díla

Produkce a autorské právo
1. Časová posloupnost při výrobě audiovizuálního díla
2. Rozpočet
3. Přípravné fáze výroby hraného, dokumentárního a animovaného filmu
4. Skladba a výběr filmového štábu
5. Druhy audiovizuálních médií podle typu záznamu
6. Postprodukce
7. Podpora kulturních aktivit na úrovni obce, státu a EU
8. Vznik, trvání a vymáhání autorských práv
9. Zákonná východiska autorského práva v ČR
10. Obsah autorského práva
11. Omezení autorských práv
12. Základní metody přenosu, distribuce a prezentace audiovizuálního díla

Technologie digitalizace a restaurování audiovizuálního dědictví
1. Definice filmového dědictví. Vznik, funkce a vývoj institucí o něj pečujících. Situace v EU a ČR.
2. Jednotlivé fáze workflow, umožňující obnovené uvedení kinematografického díla (od akvizice až ke zpřístupňování). Tři zdroje historického výzkumu, metadata originálu a jeho kopie. Co je to verze a co náhled.
3. Obrazové a zvukové materiály vhodné k digitalizaci kinematografických děl (zdrojové a referenční). Srovnání jednotlivých metod digitalizace.
4. Kritéria autenticity digitálně restaurovaných filmů (tonalita a barevnost, prostorové a časové rozlišení, mikrostruktura, formát, dynamický a frekvenční průběh). Konkrétní filmy (případové studie).
5. Fotochemické a digitální restaurování obrazové složky kinematografických a televizních děl. Pojmy rekonstrukce a retuš.
6. Etika restaurování a estetika remasterování. Majetková a osobnostní práva autorská u nás i ve světě, jejich význam pro digitalizaci. Funkce restaurátora, jeho spolupráce s kurátory a autory.
7. Preservace kinematografických a televizních děl na analogových a digitálních médiích. Jejich druhy podle typů záznamu, přenosu a reprodukce.
8. Historické i moderní systémy snímací (černobílé, barevné) a prezentační (D-Cinema, TV, home video, internet).
9. Fyziologie vidění a slyšení. Její vliv na kvalitativní parametry obrazu a zvuku pro digitalizaci.
10. Audiovizuální archivy a jejich využití v hraném, dokumentárním a animovaném filmu. Filmové dědictví mého regionu.

Teorie a praxe kulturních průmyslů
1. Vznik pojmu „kulturní průmysly“
2. Obrat v chápání kulturních průmyslů – 60. léta až současnost
3. Kreativní průmysly – struktura
4. Kulturní průmysly – struktura
5. Aktuální stav kulturních průmyslů v ČR
6. Kulturní průmysly a Evropská unie
7. Ekonomika kulturně-průmyslového podniku (struktura, finance, marketing)
8. Analýza konkrétního kulturně-průmyslového projektu