STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PRŮBĚH SZZK

1. OBHAJOBA ABSOLVENTSKÉHO FILMU (KLAUZURNÍ PRÁCE 3)
2. OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA V PŘEDMĚTECH:
Dějiny české a světové kinematografie
Produkce audiovizuálního díla
Autorské právo
Současný český jazyk v komunikaci

Dějiny české a světové kinematografie
Část A
– Stěžejní umělecké směry a kinematografická díla největších tvůrců
1. Vynález kinematografu, počátky světového filmu a jeho vztah k ostatním uměním
2. Zrod a vývoj dokumentárního filmu (do r. 1930), nejvýznamnější tvůrci a jejich díla
3. Poetika němého filmu, avantgarda a animovaný film, formování národních kinematografií
4. Počátky české kinematografie a její institucionalizace v první republice
5. Vznik a rozvoj zvukového filmu, studiový systém, narace a žánry v klasickém Hollywoodu
6. Dokumentární film jako prostředek propagandy, kinematografie v období II. světové války
7. Zestátnění české kinematografie, filmy a jejich tvůrci v kulturní a politické situaci 50. let
8. Autorský film: od neorealismus k „novým vlnám“, hlavní osobnosti a jejich díla
9. Československá „nová vlna“ a její ústup v období tzv. normalizace
10. Nový Hollywood, technické inovace a jejich vliv na proměny estetiky a distribuce filmu
11. Významné osobnosti poválečného dokumentární filmu u nás a ve světě
12. Tradice a modernita v kinematografiích „třetího světa“, globalizace médií a vznik televize

Část B
– Teorie audiovizuální tvorby a teorie filmu
1. Filmová gramatika a syntax
2. Modernita a vizualita
3. Základní termíny filmové teorie
4. Filmový obraz, význam kompozice a světlo ve filmu
5. Druhy střihové skladby, předsnímací jednoty
6. Čas, tempo a rytmus ve filmu
7. Zvuková a hudební dramaturgie audiovizuálního díla
8. Způsoby vyprávění
9. Tvorba scénáře
10. Dějiny světových médií a komunikace
11. Propaganda a cenzura v mediálním a filmovém prostředí
12. Technologické proměny mediálního a filmového světa
13. Literatura a film

Část C
Analýza vybraného filmového díla

Produkce audiovizuálního díla
tematické okruhy:
1. Časová posloupnost při výrobě audiovizuálního díla
2. Rozpočet
3. Přípravné fáze výroby hraného, dokumentárního a animovaného filmu
4. Skladba a výběr filmového štábu
5. Druhy audiovizuálních médií podle typu záznamu
6. Postprodukce
7. Podpora kulturních aktivit na úrovni obce, státu a EU

Autorské právo
tematické okruhy:
1. Vznik, trvání a vymáhání autorských práv
2. Zákonná východiska autorského práva v ČR
3. Obsah autorského práva
4. Omezení autorských práv
5. Základní metody přenosu, distribuce a prezentace audiovizuálního díla

Současný český jazyk v komunikaci
Část A
Rozbor krátkého textu

Část B
tematické okruhy:
1. Jazyk jako systém – jazyk jako znakový systém, jazyk a řeč, systém a struktura, strukturovanost, typologie jazyků a její případné využití v uměleckých textech
2. Současná čeština – stratifikace a diferenciace (útvary a polotvary národního jazyka, jejich výrazné projevy v rovině zvukové, morfologické a lexikální.
3. Zvuková stránka jazyka – zvuková versus psaná podoba řeči, klasifikace hlásek, asimilace, suprasegmentální prostředky, ortoepie, využití zvukových prostředků pro charakteristiku postavy
4. Morfologie češtiny – zdroj poznatků o komunikační kompetenci mluvčích. Slovní druhy a slovnědruhové transpozice; využití slovních druhů v závislosti na typu textu
5. Gramatické kategorie (nižšího řádu); gramatické kategorie jmenné a slovesné; příznakovost vybraných forem; využití v mluvených a psaných textech s různou stylovou platností.
6. Základní poznatky o české syntaxi – základní a rozvíjející větné členy, větné a nevětné vyjádření větných členů, kondenzace textu. Slovosled a větosled v mluveném a psaném projevu.
7. Komunikační funkce v aktuálních mluvených a psaných textech. Neurčitost komunikačních funkcí.
8. Text a jeho základní vlastnosti. Fáze vzniku textu.
9. Typ činnosti jako faktor determinující stylovou oblast. Neurčitost „funkčních“ stylů.
10. Slohové postupy a útvary – jejich uplatnění v textech stylových oblastí.