AVT OPAVA

Nabízíme studium uměleckého oboru Audiovizuální tvorba, a to v bakalářském i navazujícím magisterském programu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Tříletý umělecký bakalářský obor Audiovizuální tvorba vznikl v roce 2010 s ohledem na poptávku po kvalitních a tvůrčích osobnostech v audiovizi a mluvených médiích. V roce 2013 se nám podařilo akreditovat dvouletý umělecký navazující magisterský obor. Studium tohoto uměleckého oboru je koncipováno tak, aby propojilo teoretické vzdělávání s praktickými zkušenostmi v oblasti umělecké tvorby, a to nejen v rámci praktických cvičení vedených profesionály z praxe, ale také díky užší spolupráci s Ostravským studiem České televize, Českým rozhlasem či QQ studiem.

Naši studenti mohou prohlubovat své znalosti v oblasti filmové a televizní tvorby, médií, jazyka, literatury. Studijní program zahrnuje kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové tvorby, animované tvorby atp. i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz klademe na praktickou část výuky. Studenty vedeme k samostatným pokusům žurnalistické útvary, dokumentární a hrané filmy i rozhlasové či televizní adaptace literárních děl. Cílem výuky je výchova dramaturgů, scenáristů, kameramanů, střihačů, produkčních a dalších profesionálů v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Navazující magisterské studium se nám podařilo akreditovat v roce 2013. Absolventi prohloubí praktické dovednosti v oblasti umělecké tvorby audiovizuálních děl a dále získají odborné znalosti v oblasti komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými, televizními a rozhlasovými díly. Své tvůrčí schopnosti, znalost literární a filmové historie a kulturní povědomí budou schopni uplatnit coby dramaturgové či autoři rozhlasových a televizních adaptací či scenáristé původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl.

Najdou uplatnění nejen v televizích či audiovizuálních studiích, ale také ve výzkumných ústavech, laboratořích, akademických i kulturních institucích zřízených soukromými i veřejnými subjekty, neziskovými organizacemi, kraji, městy a obcemi nebo v oblasti nově vznikajících digitálních děl šířených po internetu a prostřednictvím nových médií (chytré tablety, telefony apod.). A také v organizacích, které produkují kulturní projekty v širokém spektru oborů a žánrů, v galeriích, produkčních filmových společnostech, v elektronických i printových médiích, ve firmách, které spadají do oblasti kulturních průmyslů – nahrávací studia, světelný design, vývoj a výroba počítačových her, nakladatelství a hudební vydavatelství, fotoagentury atd.). Budou schopni pracovat v oblasti marketingových komunikací – vyhodnotí situaci na trhu, vytvoří swot analýzu a mediaplán, navrhnou komunikační a mediální kampaň, budou umět komunikovat s médii a orientovat se v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře kompletní produkce kulturního projektu.