PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K MAGISTERSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (obě probíhají ve stejný den).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Při talentové ústní zkoušce se jednak zjišťují schopnosti a nadání uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla, jeho motivace ke studiu a představy o jeho dalším odborném směřování, jednak se jedná o rozpravu nad vlastní tvorbou studenta.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

K písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří upěli u talentové zkoušky, písemná zkouška prověřuje obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize na úrovni absolventa obdobně zaměřeného bakalářského studia a schopnost pracovat s uměleckým textem či jej na základě předloženého tématu vytvořit.

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba zašle 14 dní před konáním přijímací zkoušky na adresu Ústavu bohemistiky a knihovnictví ukázky dosavadní umělecké činnosti (dramaturgické, scenáristické, fotografické, výtvarné nebo audiovizuální) či seznam dosud organizovaných kreativních projektů, dále seznam přečtené literatury a také seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl. Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-MgA.