PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K MAGISTERSKÉMU STUDIU

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (obě probíhají ve stejný den).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Při talentové ústní zkoušce se jednak zjišťují schopnosti a nadání uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla, jeho motivace ke studiu a představy o jeho dalším odborném směřování, jednak se jedná o rozpravu nad vlastní tvorbou studenta.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

K písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří upěli u talentové zkoušky, písemná zkouška prověřuje obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize na úrovni absolventa obdobně zaměřeného bakalářského studia a schopnost pracovat s uměleckým textem či jej na základě předloženého tématu vytvořit.

Pro přijímací řízení v roce 2019 je písemná zkouška zrušena, studenti budou přijímani pouze na základě výsledků ústní talentové zkoušky.

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba zašle 14 dní před konáním přijímací zkoušky na adresu Ústavu bohemistiky a knihovnictví nebo elektronicky na e-mail monika.horsakova@fpf.slu.cz ukázky dosavadní umělecké činnosti (dramaturgické, scenáristické, fotografické, výtvarné nebo audiovizuální) či seznam dosud organizovaných kreativních projektů, dále seznam přečtené literatury a také seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl. Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-MgA. Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají uloženy na oddělení. Uchazeč si talentové práce může vyzvednout osobně na oddělení nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.